A+ A A-

Navoiy: roman

Oybek
Navoiy: roman/ Oybek; Asr oshgan asarlar. - Toshkent: Sharq, 2015. - 496 b. - ISBN 978-9943-26-401-4: 15600 so'm
ББК O'z
O-39

Обновлено 01.12.2016 06:21

Просмотров: 1807

Турмушнинг тўрт тиргаги: киcса ва хикоялар

Хошимов, Ў.
Турмушнинг тўрт тиргаги: киcса ва хикоялар/ Ў. Хошимов ; мух. А. Самад. - Тошкент: Meriyus, 2015. - 424 б. - ISBN 978-9943-4352-9-2: 15600 сўм
ББК Ўз
Х-71
Аннотация: Ўзбек адабиётининг атокли намояндаси, ўзбек насрчилигини юксакликка олиб чика олган севимли адибимиз, Ўзбекистон халк ёзувчиси Ў. Хошимовнинг вафот этганига бир ярим йилча вакт бўлди. Адибимиз 1913 йил, 24 майда вафот этган эди. У 71 йиллик умри давомида китобхонларга ажойиб романлар, киссалар, драматик асарлар, саёхатномалар, публицистик маколалар колдирди. Бундан ташкари, Ў. Хошимов хикоялар устаси эди. Умрининг сўнгги ойларида у хикояларини бир тўплам килиб, китобхонларга такдим этиш ниятида тинмай ишларди. Афсуски, бу ишни охирига етказишга умри бевафолик килди. Нашриётимиз унинг ана шу бошлаган ишини давом эттириб, адиб хикояларини бир муковага жамлади. Бизга бу ишда адибнинг рафикаси, адабиётшунос Ўлмасхон Хошимова якиндан ёрдам берди.

Обновлено 01.12.2016 06:20

Просмотров: 1521

Ommabop ingliz tili kursi

Rahmatov, F.
Ommabop ingliz tili kursi: ushbu kitob o'rta umumta'lim maktablarining yuqori sinf o'quvchilari, akademik litsey, kollej talabalari, oliy o'quv yurtlariga kiruvchilar va ingliz tilini mustaqil o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan/ F. Rahmatov; muh. Q. Ismoilov. - Namangan: Namangan nashriyoti, 2015. - 176 b. - ISBN 978-9943-9773-3-4: 15900 so'm
ББК 81.2Ingl
R-33

Обновлено 01.12.2016 06:19

Просмотров: 1852

Ёз фасли ёр васли: газаллар, рубоийлар, туюклар, фардлар

Бобур, З. М.
Ёз фасли ёр васли: газаллар, рубоийлар, туюклар, фардлар/ З. М. Бобур. - Тошкент: Г. Гулом нашриёти, 2016. - 192 с. - ISBN 978-9943-03-768-7: 13.800 сум 1 экз.
ББК Уз
Б-79
Аннотация: Захириддин Мухаммад Бобур буюк шох, мохир саркарда ва беназир шоирдир. Мана беш асрки шоирнинг газаллари хар сафар укувчига катта таъсир килиб, маънавий эхтиёжини кондириб рухий кувват булиб келаётир. Азиз китобхон! Ватан, Юрт, Согинч, Мухаббат ва инсоният хакида беназир шеърлар битган улуг шоирнинг шеърий марваридлари кунгил хазинангизга муносиб бойлик булиб кушилишига ишонамиз.

Обновлено 01.12.2016 06:19

Просмотров: 2724

Учрашув

Тургенев, И.С.
Учрашув/ И. С. Тургенев ; тарж. О. Урфон. - Тошкент: Мeriyus, 2014. - ISBN 978-9943-395-62-6: 10.700 сум
ББК Р1
Т-88

Обновлено 01.12.2016 06:17

Просмотров: 1204

Хаёт хикмати

Шерозий, С.
Хаёт хикмати/ С. Шерозий. - Тошкент: Узбекистон нашриёти, 2013. - 224 б. - ISBN 978-9943-01929-4: 9800 сум 1 экз.
ББК И
Ш-48

Обновлено 01.12.2016 06:16

Просмотров: 1311

Сайланма

Зулфия
Сайланма/ Зулфия ; мух. Г. Хаитова. - Тошкент: "Sharq", 2015. - 272 б. - ISBN 978-9943-26-288-1: 12600 сум 1 экз.
ББК Уз
З-91

Обновлено 01.12.2016 06:14

Просмотров: 1255

Ушалмаган орзулар

Байрон, Ж. Г.
Ушалмаган орзулар/ Ж. Г. Байрон; Жахон шеърияти дурдоналари. - Тошкент: "OZBEKISTON", 2011. - 152 б. - ISBN 978-9943-01-717-7: 9400 сум 1 экз.
ББК И
Б-24
Аннотация: Оташин ва исёнкор инглиз шоири Байрон номи узбек халки орасида хам машхур. Унинг хассос шеърлари, "Шильон туткуни" достони, "Манфред" драммаси хамда "Чайлд Гарольд зиёрати" достони ва "Дон Жуан" шеърий романидан парчалар асосида тузилган мазкур туплам буюк суз устаси ижоди мухлисларига муносиб тухфа булади, деб уйлаймиз. Бу асарлар Х. Олимжон, М. Шайхзода, Шукрулло, Ж. Жабборов, Мухаммад Али, Р. Парфи, Абдулла Шер, А. Парда каби шоир-таржимонлар томонидан таржима килинган.

Обновлено 01.12.2016 06:13

Просмотров: 1582

Бобурнинг давлатчилик сиёсати ва дипломатияси

Кудратуллаев, Х.
Бобурнинг давлатчилик сиёсати ва дипломатияси/ Х. Кудратуллаев ; мух. А. Ахмедов. - Тошкент: "Sharq" нашриёт-матбаа акциядорлик компанияси бош тахририяти, 2011. - 432 б. - ISBN 978-9943-00-686-7: 17600 сум 1 экз.
ББК 63.3(5У)
К-73

Обновлено 01.12.2016 06:15

Просмотров: 1989

Отелло: трагедия

Шекспир, В.
Отелло: трагедия/ В. Шекспир ; мух. Д. Улугмуродов; Нашриётимиз хазинасидан. - Тошкент: Г. Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2016. - 220 б. - ISBN 978-9943-03-714-4: 15900 сум 1 экз.
ББК И
Ш-42
Аннотация: Кулингиздаги асарнинг ёзилганига неча асрлар булганига карамай, яъни Шекспир ва унинг халок булган Дездемонаси, Отеллоси хамон укувчиларни, томошабинларни хиёнату жиноятларга, Яго ва унингдек бошка разилларга, уларнинг ёвузликлариги карши фаол курашга ундаб келмокда. Демак, охирги ва абадий галаба инсонпарварлик томонидан булиб келмокда. Мархамат, азиз укувчи, китобни укинг ва галаба нашидасини суринг.

Обновлено 01.12.2016 05:47

Просмотров: 1664

Тахмина: саргузашт роман

Каххор, С.
Тахмина: саргузашт роман/ С. Каххор; мухр. Ш. Бутаев. - Тошкент: Тафаккур Каноти нашриёти, 2016. - 400 б. - ISBN 978-9943-382-57-2: 16.900 сум
ББК Уз
К-35
Аннотация: Кадрли китобхон! Муалиф китобхонлардан тушган куплаб мактублардаги истак ва таклифларни, фикру мулохазаларни инобатга олган холда, "Дайди кизнинг дафтари" асарини гоявий-бадиий жихатдан кайта ишлаб, уни "Тахмина" деб номлади. Уйлаймизки, кулингиздаги бу китоб таассуротларингизни янада мукаммаллаштириб, Сизни асар бош кахрамони Тахминанинг аянчли хаёт йули ва ундаги вокеалар сари бошлайди.

Обновлено 01.12.2016 05:46

Просмотров: 1747

Илонгор подачиси: хикоялар

Коржовов, А.
Илонгор подачиси: хикоялар/ А. Коржовов; мухр. О. Канаев. - Тошкент: Тафаккур нашриёти, 2015. - 288 б. - ISBN 978-9943-24-156-5: 10.900 сум 1 экз.
ББК Уз
К-59
Аннотация: Кулингиздага китоб узида гаройиб ва сирли вокеаларни жамлаган детектив, ишкий, мистик хамда хаётий-маиший йуналишдаги хикоятлардан иборат. Йигирма йил кутилган фарзандни угирлашгач она, севимли тулпорини суйган кассоб кисмати, мотам куни тирилган киз каби кечмишлар сизда хам катта кизикиш уйготади.

Обновлено 01.12.2016 05:44

Просмотров: 2294

Алишер Навоий ва халк ижодиёти

Маллаев, Н.
Алишер Навоий ва халк ижодиёти/ Н. Маллаев; мухр. И. Зойиров. - Тошкент: Гафур Гулом нашриёти, 2015. - 432 б. - ISBN 978-9943-03-578-2: 23.900 сум 1 экз.
ББК 83.3Уз
М-21
Аннотация: Атокли навоийшунос Натан Маллаевнинг ушбу китобида Шарк халклари огзаки ижоди - эртак, достон, афсона-мифлари буюк узбек мутафаккири Алишер Навоий ижоди билан боглик холда кенг тадкик этилган.

Обновлено 01.12.2016 05:21

Просмотров: 1575

Bolalik

Oybek

Bolalik: qissa/ Oybek. - Toshkent: Sharq, 2002. - 304 b. - 1500 so'm.

ББК O'z
O-38

Аннотация: Muso Toshmuhammad o’g’li Oybek o’tgan asrimizning ulkan adiblaridandir. Uning “Bolalik” qissasi bir necha bor nashr etilgan va turli avlodlarning ko’ngil mulkiga aylangan. Kitob asar to’plamining XI jildidan olindi.

Обновлено 03.11.2016 11:33

Просмотров: 1545

Ruboiy gulshani

Ruboiy gulshani. - Toshkent: O'zbekiston, 2010. - 184 b. - ISBN 978-9943-01-596-8: 7200 so'm.

ББК O'z
R84

Аннотатация: “Barkamol avlod yili” maxsus davlat dasturi doirasida tayyorlangan ushbu to’plam Abu Abdullo Rudakiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Ali Ibn Sino, Umar Xayyom, Abdulxoliq G’ijduvoniy, Nizomiy Ganjaviy. Aziziddin Nasafiy, Sa’diy Sheroziy, Jaloliddin Rumiy, Pahlavon Mahmud, Bahouddin Naqshband, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Mirzo Bedil, Mirzo G’olib singari dunyo ilm-fani, ijtimoiy, falsafiy, badiiy tafakkur taraqqiyotiga katta hissa qo’shgan ellikdan ziyod qomusiy allomalar va mutafakkir adiblarning ma’naviy-axloqiy muammolar va insoniy kamolot masalalari o’zining yuksak nazmiy talqinini topganligi jihatidan har biri hikmat darajasiga ko’tarikgan teran ma’noli badiiy barkamol ruboiylarini o’z ichiga oladi.

Обновлено 03.11.2016 11:32

Просмотров: 1259

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина