A+ A A-

Прокурор назорати

Мадалиев, О.М.

Прокурор назорати: ўк`ув к`ўлланма/ О.М. Мадалиев. - Т.: ТДЮИ нашр., 2006. - 631 б. - 15000 сум.

ББК 67
М 14

Аннотация: Ушбу ўкув кўлланма кундузги ва сиртки бўлим талабаларига Прокурор назорати фанидан тайёргарлик кўриш ва курс ишларини бажаришларига кўмаклашиш учун тайёрланган. Ўкув кўлланма бакалаврият йўналишининг 5380100-юриспруденция ихтисослиги бўйича билим олувчиларга мўлжалланган.

Обновлено 03.11.2016 11:30

Просмотров: 932

Kiyim loyihalash asoslari

Komilova, X. H.

Kiyim loyihalash asoslari: "tikuvchilik ishlab chiqarishi" yo'nalishidagi kasb-hunar kollejlari uchun darslik/ X. H. Komilova, N. Q. Hamroyeva. - Toshkent: "Ilm ziyo", 2012. - 204 b. - (O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY VA O'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI). - ISBN 978-9943-16-124-5: 14500 so'm 2 экз.

ББК 37.24
K 64

Аннотация: Darslikda kiyim to'g'risida umumiy ma'lumotlar, ayollar, erkaklar, bolalar kiyimlarining turlari va o'ziga xos tomonlari hamda odam qomatining tuzilishiga xos xususiyatlar haqida batafsil fikr yuritilgan. Darslik "Tikuvchilik ishlab chiqarishi" yo'nalishidagi kasb-hunar kollejlariga mo'ljallangan hamda tikuvchilik sanoati mutaxasislari uchun ham foydali bo'lishi mumkin.

Обновлено 03.11.2016 11:30

Просмотров: 1198

Математикадан масалалар туплами

Сканави, М.И.

Математикадан масалалар туплами: олий техника укув юртларида утказилган конкурс имтихонлар учун/ М.И Сканави; Мухр. М. И. Сканави. - Тулдирилган русча иккинчи нашридан таржима. - Тошкент: Укутувчи, 1975. - 437 б. - 10000 сум 1 экз.

ББК 22.1
С-63

Аннотация: Ушбу тўплам олий ўкув юртларига кирувчилар учун кўлланам бўлиб, шу билан бирга ёзма ва огзаки кириш имтихонлари материаллари тузишда олий техника ўкув юртларига олий математика кафедраларига ёрдам беришни кўзда тутади. Тўплам ики кисмдан ибора: "Ёзма имтихонлар учун масалалар" (1-кисм) ва "Огзаки имтихонлар учун масалалар ва кушимча масалалар" (2-кисм). 1-кисмнинг барча масалари мураккаблиги жихатидан 3 группага бўлинган. Тўпламдаги барча масала ва мисолларнинг ечилиши кириш имтихонлари программаларидан четга чикадиган билимларни талаб килмайди.

Обновлено 03.11.2016 11:29

Просмотров: 2051

Spartak

Yan, V.

Spartak: tarixiy qissa/ V. Yan ; tarj. M. Alimov. - Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2015. - 80 b. - ISBN 978-9943-28-312-1: 7600 so'm

ББК R2
Y-60

Аннотация: O'zining "Chingizxon", "Botu", "So'nggi dengiz sari" kabi bir qator asarlari bilan bizga mashhur bo'lgan V. Yanning "Spartak" nomli qissasida quldorchilik zamonasidagi qadimgi Rim saltanati va o'sha davrdagi qullarning hamda bechora xalqning og'ir hayoti haqida hikoya qilinadi. Mazkur qissada quldorchilik tuzumining jirkanch illatlari hamda Spartak boshliq erksevar qullarning ozodlik yo'lidagi mardonavor kurashlari haqqoniy tarzda mahorat bilan yoritilgan.

Обновлено 03.11.2016 11:29

Просмотров: 795

Ода Самарканду

Алексеева, И..

Ода Самарканду: переводы на 62 языка/ И. Алексеева. - Москва: журнал "Юность", 2013. - 92 с.: фото.цв. - 5000 с. 1 экз.

ББК Р2
А-471

Аннотация: У стихотворения И. Алексеевой "Ода Самарканду" удивительная судьба : оно раслетелось по свету и переведено на многие языки. В книги представлен 71 переводов "Оды Самарканду" на 62 языках мира. Создатели переводов-70 поэтов и литераторов из 50 стран. Переводы собрал и подготовил к печати Анатолий Ионесов- автор и корденатор проекта "Самаркандиана", саздатель Самаркандского Музея мира (Узбекистан).

Обновлено 03.11.2016 11:28

Просмотров: 1440

Analitik kimyo

Mirkomilova, M.

Analitik kimyo: oliy o'quv yurt. talabalari uchun darslik/ M. Mirkomilova. - Тoshkent: O`zbekiston, 2010. - 464 b.: rasm. - ISBN 978-9943-01-625-5: 25400 so'm.

ББК 24.4
M 55

Аннотация: Ushbu darslik oliy o'quv yurtlarining kimyodan boshqa ixtisosga o'qiydigan talabalari uchun mo'ljallangan, lekin undan o'rta maxsus o'quv yurtlarining talabalari hamda kimyoviy analiz bilan shug'ullanuvchilar ham foydalanishlari ham mumkin.

Обновлено 03.11.2016 11:28

Просмотров: 1080

Taras Bulba

Gogol, N.

Taras Bulba/ N. Gogol. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2015. - 304 b. - ISBN 978-9943-27-509-6: 15800 so'm 3 экз.

ББК R1
G-75

Аннотация: O'z davrida rus adabiyotining eng iste'dodli yozuvchilaridan sanalgan N. Gogolning ijodiy tajribasi tuganmasdir. Ikki qismda iborat ushbu kitobda muallifning qiziqarli qissalari jamlangan bo'lib, ularning har birida o'sha davrdagi xalq hayoti, jamiyatning o'ziga xos muammolari yengil yumoristik uslubda yoritilgan. Gogol asarlarinig tub ma'nosini chuqur anglab, qahramonlari bilan yaqindan tanisharkansiz, odamzotning tug'ilish, yeyish, ichishdan iborat va nihoyat paymonasi to'lganda olamdan o'tishi muqarrar bo'lgan bu o'tkinchi dunyoda hirs-havas nimadan o'zi, deya o'ylanib qolasiz. 

Обновлено 03.11.2016 11:27

Просмотров: 1539

Мартин Иден

Лондон, Ж.

Мартин Иден/ Ж. Лондон; тарж. К. Мирмухамедов. - Тошкент: Янги арс авлоди, 2015. - 608 б. - ISBN 978-9943-27-561-4: 21600 сум 2 экз.

ББК И
Л-75

Аннотация: "Камолот кутубхонаси" рукнида чоп этилаётган Ж. Лондоннинг "Матрин Иден" романи кўпчиликнинг талаб ва истаклари асосида нашрга тайёрланди. Уни муаллифнинг ўзига хос автобиографик асари дейиш мумкин. Асарда бой хонадон кизини севиб колгач, соф мухаббат туфайли рўёдек туйилган орзуга интилган Мартин ўша орзусига эришганда, унинг сароб эканини англаб етади. Бу орзуни у эмас, севган кизи Руфь хеч качон англаб етолмаганидек, киз ардоклаган кадриятлар хам Мартин учун хамиша бегона бўлиб колаверади. Асар мутолаасидан сўнг китобхон хар кандай жамият ва тузумда чин инсон бўлиш, буни англай олиш энг юксак ва олий кадрият эканини хис килади.

Обновлено 03.11.2016 11:27

Просмотров: 443

"Дўст орттириш ва одамларга таъсир кўрсатиш тўгрисида"

Карнеги, Д.

"Дўст орттириш ва одамларга таъсир кўрсатиш тўгрисида". "Ўз-Ўзига ишонч хосил килиш омма олдида сўзлаш санъати". "Безовталикдан халос бўлиш ва янги хаёт бошлаш сирлари"/ Д. Карнеги; тарж. Ф. Намозов. - Тошкент: Янги аср авлоди, 2013. - 720 с. - ISBN 978-9943-08-947-1: 26400 сўм

ББК 88
К-25

Аннотация: Дейл Карнеги жамиятдаги муносабатларнинг нозик жихатларига алохида эътибор каратади. Инсонларнинг ўзаро муомала маданияти, ўзини тутиш, мулозамат, бошкаларни хурмат килиш, ишларини юкори бахолаш оркали обрў-эътибр топиш мумкинлигини таъкидлайди.

Обновлено 03.11.2016 11:33

Просмотров: 532

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина