A+ A A-

Танҳолик тантанаси

УЎК: 821.512.133-31    КБК: 84(5Ў)6 Б99

Бўриев Сурхон:   Танҳолик тантанаси [Матн]: роман / С. Бўриев. - Тошкент: Тафаккур, 2019.-656 6.

ISBN: 978-9943-24-194-7

Обновлено 17.12.2019 05:14

Просмотров: 600

Самарқанд ёхуд зулматда йўқолган зиёни излаб...

УУК 821.133.1-31

КБК 84(4Фра)

М 12

Амин Маалуф Самарқанд ёхуд зулматда йўқолган зиёни излаб... Таржимон Абдумурод Кўчибоев

Оламда саноқли муқаддас китоблар борки, уларнинг муқаддаслиги илоҳиёт билан бевосита боғлиқ эканини яхши биламиз. Шу билан бирга, сайёрамизнинг турли ҳудудларида китобхонлар севиб мутолаа киладиган китоблар қам бор. Асли келиб чиқиши ливанлик бўлган таниқли франциялик адиб Амин Маалуфнинг «Самарканд» романи ана шундай юксак қадрли асарлар сирасидандир.

Тўртта китобдан иборат ушбу романда воқеалар ривожи 1048-1131 йилларда яшаб ўтган ва Умар Хайём тахаллуси билан илму ижод килган буюк математик ва астро¬ном, файласуф ва ҳаким, мутафаккир ва шоир Fиёсидцин Абулфатҳ Умар ибн Иброҳим Хайём Нишопурий Самарқандга келган XI асрдан бошланиб, XX аср аввалида Яқин Шарқ мамлакатларида содир бўлган ижтимоий-сиёсий, тарихий воқеалар гирдобида Хайём рубоийлари кўлёзмасини кидириб Эронга келган ёш америкалик француз йигити Бенжамин Умар Лессажнинг саргузаштлари, унинг қўлёзма билан бирга «Титаник» кемасида уммон қаърига ғарқ бўлиши воқеалари билан якунланади.

Асар кенг китобхонларга мўлжалланган.

ISBN 978-9943-25-649-1

Обновлено 17.12.2019 05:12

Просмотров: 512

Глобаллашув: Миллатни асраш масъуляти

УУК 323(575.1)

КБК 66.3 (5Ў)

O 86

Глобаллашув: Миллатни асраш масъуляти. Садулла Отамуратов. Мазкур китоб 40 йилга якин шу сохада тадкикотлар олиб бораётган муаллифнинг навбатдаги илмий карашлари ва хулосаларидан иборат бўлиб, унда миллат тушунчаси, уни шакллантирувчи омиллар, турли карашларга муносабатлар, инсон ва миллат муносабатлари, глобаллашувнинг авж олиши шароитида миллатга нисбатан юзага келган тахдидлар, дунёвий омонатлашувнинг миллат хаётида намоён бўлиш жараёнлари, миллатни асраш масъулиятининг мазмун-мохияти, уни юзага келтирган омиллар, миллий ва техноген онгнинг ўзаро муносабатлари, улар ўртасидаги номутаносиблик муаммолари, миллатни асрашнинг ғоявий ва маънавий омиллари, миллатни асраш масьулиятини умуммиллий ғоя даражасига кўтариш зарурати ва унинг имкониятлари каби масалаларга бағишланган.

Китоб XXI асрда миллатга нисбатан кучаяётган назарий ва амалий тахдидлар, улардан миллатни асраш, унда миллий-маънавий омилларнинг ўрни масалалари билан шуғулланувчи мутахассислар, тарғиботчилар, талабалар, докторантлар ва ушбу мавзуга кизикувчи кенг китобхонларга мўлжалланган.

Республика маьнавият ва маърифат Маркази Илмий кенгашида муҳокама қилинган ва чоп этишга тавсия қилинган (2018 йил 11 июнь).

ISBN 978-9943-25-669-9

Обновлено 17.12.2019 05:08

Просмотров: 593

Аёлга қасида

УЎК: 821.512.133

КБК 84(5У)6

С 21

СодиқоваТурсуной.

Сайланма, Аёлга қасида. /Т. Содиқова. - Тошкент: «O'zbekiston». 2018. Тўртинчи нашри - 328 б.

ISBN 978-9943-01-193-9

Халқимизнинг дилбар шоираси, моҳир сўз устаси Турсуной Содиқованинг қўлингиздаги китобида инсон қалби кечинмалари, тирикликнинг моҳияти, аёл ва унинг дунёси ҳақида мушоҳада юритилади. Аёл — она, мўътабар зот, покиза олам. «Атиргул иси» китобининг давоми бўлган мазкур асар ёшларни Ватанга, эл-юртга, ўз анъаналаримизга содиқ, чин инсоний фазилатлар руҳида тарбиялашда катта аҳамиятга эга бўлади, деб умид қиламиз.

Китоб кенг китобхонлар оммасига мўлжалланган.

Обновлено 17.12.2019 05:04

Просмотров: 529

Чаёнлар сўқмоғи

УЎК 821.512.133-31

КБК 84(5Ў)6

Ҳ 71

Ҳошимов Набижон Чаёнлар сўқмоғи [Матн]: роман/Н. Ҳошимов. - Тошкент: «O'zbekiston» НМИУ, 2018. - 448 б.

ISBN 978-9943-25-491-6

Мазкур романда мустақил Ўзбекистон Республикасига таҳдид солган ички ва ташқи ғанимларнинг кирдикорлари, ҳаётда адашиб юрган баъзи ёшларнинг аянчли қисмати, Марказий Осиё халқлари ўртасидаги ўзаро дўстлик ҳамда умумий душманга қарши ҳамжиҳатлик билан олиб борган курашлари, ёшлар ўртасидаги Она Ватан вa севимли ёрга бўлган чин муҳаббат туйғулари қаламга олинган.

Асар Ўзбекистон озодликка эришгач, эндигина тараққиёт сари дадил қадам ташлаётган даврда бўлиб ўтган(реал тарихий воқеаларга асосланган бўлиб, муаллифнинг бадиий тўқималари билан янада бойигуилган.

Роман кенг китобхонлар аудиториясига мўлжалланган.

Ушбу китоб Ўзбекистон Матбуот ва ахборот агентлиги томонидан эълон қилинган «Ҳарбий-ватанпарварлик» мавзуида бадиий ва ичтимоий-сиёсий асарлар яратиш бўйича ижтимоий буюртмалар лойиҳаси доирасида нашр этилди.

Обновлено 17.12.2019 05:02

Просмотров: 515

Шарқнинг энг буюк ҳукмдори Темур. Дундар Алл

УЎК 821.512.161.-31

КБК 84(5Турк)

А 54

Усмонли туркчадан Тоҳир ҚАҲҲОР ва Собир САЙХОН таржимаси

Инсоният тарихида буюк саркарда ва жаҳонгир сифатида из қолдирган аждодимиз Амир Темур ҳақида ёзилган ҳар бир илмий ёки бадиий асар бугунги кишилар учун ибратлидир. 1912 йилда Истанбулда нашр этилган бу роман Темур мав-зусида туркчада ва умуман туркий тилларда яратилган илк романдир. Унда ёш Темурнинг жўшқинлиги, инсонпарварлиги ва бағрикенглиги, ҳар бир ишни ақл тарозисида ўлчаб иш юритгани боис ўша даврнинг энг суюкли ва буюк хоқонига айлангани содда ва равон усулда кўрсатиб берилган.

Амир Темурнинг шахсий жасурлиги, у ҳукмронлик қилган даврдаги халқ жасорати, меҳр-оқибат, садоқат каби умрбоқий туйғулар ёрқин бўёқларда акс эттирилган.

Уйлаймизки, буюк бобокалонимиз Амир Темур ҳақидаги бу асар ўзбек китобхонларини ҳам бефарқ қолдирмайди.

ISBN 978-9943-25-427-5

Обновлено 17.12.2019 05:00

Просмотров: 564

Koreys tili

УЎК: 811.531

КБК: 81.2Коr

М 43

М 43 Mengliyeva, Munira.

Koreys tili: universal qo'llanma [Matn] / M.Mengliyeva. - Toshkent: Akademnashr, 2018. - 144 b.

ISBN 978-9943-4405-5-5              

Qo'lingizdagi kitob koreys tili grammatikasining muhim jihatlarini qamrab olgan bo'lib, xorijiy tiltarni o'qitishning eng zamonaviy uslublariga asoslangan. Qo'llanma oliy o'quv yurtlari, akademik litseylar, kasb-hunar kollejlari talabalari, maktab o'quvchilari va koreys tilini mustaqil o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan.

Обновлено 17.12.2019 04:56

Просмотров: 548

Бошланғич турк тили грамматикаси

УДК: 75(97)

КБК: 84.36 А-38

Таржимон ва нашрга тайёрловчилар: Юсуф НУРИЛЛО, Шахноза АСАД

Бошланғич турк тили грамматикаси / Шахноза АСАД / -Т: «Adabiyot uchqunlari». 2018 йил. -160 б.

Мазкур китобнинг афзаллиги шундаки, унда турк тили, жумладан сўзлар талаффузи, нутқ қурилиши, сўз бирикмалари ва жумлалар тузилиши, тилнинг ўзига хос жиҳатлари ўзбек тилига таққосланган ҳолда ўрганилган. Айтиш мумкинки, ўзбек тили грамматикасини яхши билганлар учун турк тили ўрганиш катта қийинчилик туғдирмайди. Мазкур курсда турк тили билан ўзбек тилининг ўхшаш жиҳатларига тўхтаб ўтилган.

ISBN: 978-9943-5100-5-0

Обновлено 17.12.2019 04:55

Просмотров: 710

Эй дуст

УУК: 821.512.133-1

КБК 84(5Ў) 6 С-98

С - 98

Суюн, Азим. Эй дуст: насрий ва шеърий қайирмалар. / - Т.: «Sharq» 2014. - 408 б.

«Эй дуст»да бой хаётий тажрибага эга ижодкорнинг инсон, хаёт, табиат, жамият, эътикод, оқибат, муҳаббат, тарих, инсонпарварлик, миллатпарварлик, ватанпарварлик мавзуларидаги мухтасар, бирок теран маъно кузатишларини, бадиий-фалсафий қайдларини, хикояту ривоятларини, бир сўз билан айтганда, олам ва одам хикматларини ўкийсиз.

ISBN 978-9943-26-150-1

Обновлено 17.12.2019 04:41

Просмотров: 583

Сайланма Муҳаммад Юсуф

УЎК 811.512.133-1

КБК 84(5Ў)6

М — 96

Юсуф Муҳаммад.

Сайланма: шеърлар, достонлар / М.Юсуф,- Т.: “Sharq”, 2019. - 384 б.

Ўзбекистон халк шоири Муҳаммад Юсуф номини билмаган, лоакал у ёзган шеърларнинг бир сатрини хиргойи килмаган юртдошимиз бўлмаса керак. “Сайланма”нинг шоир таваллудининг 60 йиллигига бағишлаб тайёрланган ушбу кайта нашрига китобхонлар томонидан самимий қаршиланган энг сара шеьрлари, “Кўхна қудуқ” ва “Қора куёш” достонлари киритилган.

ISBN 978-9943-26-943-9

Обновлено 16.12.2019 11:56

Просмотров: 554

Xo'rlanganlar va haqoratlanganlar

UO‘K: 821.161.1-31

КВК: 84(Rus)

D-74

ISBN: 978-9943-5770-8-4

Fyodor DOSTOYEVSKIY. «Xo'rlanganlar va haqoratlanganlar» / roman / ruschadan Habiba ZIYOXONOVA taijimasi/ «Jahon adabiyoti durdonalari» turkumi - T.: «Ilm-zoyo-zakovat», 2019. - 432 b.

Nashrga tayyorlovchi, iqtibos va izohlami kirituvchi:

Ergashboy MATYOQUBOV

AZIZ KITOBXONLAR!

Qo'lingizdagi ushbu kitob rus adibi Fyodor DOSTOYEVSKIY qalamiga mansub “Униженные и оскорбленные” romanining Habiba Ziyoxonova tomonidan “Xo'rlanganlar va haqoratlanganlar” nomi ostida tarjima qilingan ko‘rinishidir.

Shuni bilingki, badiiy asarni tarjima qilish (ayniqsa, turkiy tillarga mansub bo'lmagan tildan tarjima qilish) shu asarni qaytadan yozish bilan teng qiyinchilikka ega. Shu tildagi iboralarni so'zlarni, jumlalarni yoki maqol-matallarni maromiga yetkazib tarjima qilish juda mushkul ish hisoblanadi. Chunki bunda tarjimondan bevosita eng kamida ikkita xorijiy tilni mukammal bilish, shuningdek, o'sha til egalari - xalqning turmush-tarzi, etnografiyasini, madaniyatini va tarixini mukammal bilish talab etiladi. Shuning uchun Habiba Ziyoxonova ham doimo xalqimizning, ayniqsa, о 'quvchi yoshlarimizning tahsin-u tashakkuriga sazovor bo‘lgan. Biz ham shular qatorida tarjimon - Habiba Ziyoxonovadan ushbu xizmatlari uchun behad xursandmiz!

О ‘zbek kitobxonlariga taqdim etilayotgan bu roman ulug ‘ rus yozuvchisi F. M. Dostoevskiyning eng yirik asarlaridan biri. Adib rus podsholarining poytaxti bo'lgan Peterburg shahrining eng qashshoq, baxtsiz fuqarolari hayotini tasvirlaydi, ularning oliyjanobligini, zolim knyaz Valkovskiy kabi katta yer egalarining berahm, ochko‘zligini chuqur badiiy vositalar bilan ko‘rsatadi.

To'g‘ri asar tili birmuncha qiyinroq, tushinilishi esa oson emas. Lekin adibning ham mahorati aynan shunda ko'rinadi: asarni oxirigacha о‘qisangizgina, adibning nima demoqchi ekanligini tushunasiz. Chunki oldingi sahifalarda sizni nima kutayotganligini ayta olmaysiz, har bir sahifada, albatta, kutilmagan, holatga duch kelasiz...

Ushbu kitob ilk bor о‘zbek tilida 1966-yilda chop etilgan. Bu davrdagi nashrida ayrim so‘z va jumlalarning та'nosi izohlanmagan yoki ruscha so'zlar, yoki baynalmilal jumlalar orqali berilgan edi. Bu holat bilan biz tarjimonlarni yoki o'sha davr nashriyoti xodimlarini kamsitish fikridan yiroqmiz. Faqat hozirgi davr kitobxonlarining talab va iltimoslariga asosan asar tarjimasiga qo'shimcha iqtiboslar kiritildi va asar hozirgi о‘zbek adabiy tili qoidalari asosida qayta tahrirlandi.

Обновлено 16.12.2019 11:51

Просмотров: 993

Қиёмат

УЎК: 821.512.154-31 КБК: 84.(Қир)

А-39

Чингиз Айтматов. «Қиёмат» / роман / русчадан Иброхим Гафуров таржимаси/ «Жаҳон адабиёти дурдоналари» туркуми - Т.: «Илм-зиё-заковат», 2019. -384 б.

Нашрга тайёрловчи, қўшимча иқтибос ва изоҳларни киритувчи:

Эргашбай Матьякубов.

ISBN: 978-9943-5770-3-9

Обновлено 16.12.2019 11:49

Просмотров: 572

Тирилиш

УЎК: 821.161.1-3

КБК: 84(2 Рус)

Т-64

Толстой, Лев

Тирилиш [матн]: роман / Лев Толстой. Рус тилидан Холида Аҳророва таржимаси - Тошкент: Zabarjad Media, 2019. - 592 б.

ISBN 978-9943-5841-0-5

Киборлар жамиятининг аъзоси бўлган Нехлюдов никоҳланмаган ота-онадан туғилган, вояга етгач исловатхонадан паноҳ топган, охир-оқибат каторгага хукм қилинган Катерина Маслованинг тақдирида ўзини айбдор деб хисоблайди. Виждони олдида жавоб берар экан, у қизга яхшилик қилибгина ўзини маънавий азоблардан халос қилиши, керак бўлса унга уйланишга ахд қилиши китобхонни инсон руҳининг нақадар улуғворлигини тан олишга чорлайди.

Севимли адибимиз Асқад Мухтор таъбири билан айтганда, "Толстой - буюк халқнинг қалби ва овози, эзгулик ва мардлик тимсоли. У битмас-туганмас хазина, ҳамма жойда ҳозиру нозир виждон ҳакамидир. Бу - доимий ташналик, бир умр изланиш, руҳий безовталик. Қадимги юнонларнинг Гомер ҳақида айтган гапини Толстойга ҳам қўллаш мумкин: у шундай саховатли бойликки, қанча олишга қурбинг етса, шунча беради”.

Обновлено 16.12.2019 11:46

Просмотров: 532

Мусаллас мамлакати

УЎК 821.581-31

КБК 84(5Хит)7

Я60

Хитой ва рус тилларидан Амир ФАЙЗУЛЛА, Севара АЛИЖОНОВА таржимаси.

Ян, Мо.

Мусаллас мамлакати [Матн]: роман / М.Ян. - Тошкент: «O‘zbekiston» НМИУ, 2018. - 392 б.

ISBN 978-9943-25-437-4

Замонавий хитой ёзувчиси, 2012 йили адабиёт бўйича Нобель мукофоти совриндори Мо Яннинг мазкур мукофотга лойиқ топилган «Мусаллас мамлакати» романининг ўзбек тилига таржима қилиниши ўзига яраша маданий воқеа бўлди, десак, муболаға бўлмас. Ўйлаймизки, мазкур роман мутолаасидан сўнг адабиёт ҳамда ҳаёт хақидаги тасаввурларингиз янада кенгаяди.

Азиз китобхонлар, сизларни Мо Ян оламига чорлаймиз.

Обновлено 16.12.2019 11:39

Просмотров: 581

Adabiyotshunoslik nazariyasi

UO‘K 82.001 (075.8)
КВК 83.3 (5 О’) 6
U 45

Ulug‘ov, Abdulla
Adabiyotshunoslik nazariyasi. / Universitetlar va pedagogika institutlari filologiya, jurnalistika fakulteti talabalari uchun darslik. A.Ulug‘ov. - T. G‘afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2018. - 308 b.
Adabiyotshunoslikka doir mavjud darslik, qo’llanma, lug'atlarga tayanib tayyorlangan mazkur darslikda so'z san’atining o'ziga xos xususiyatlari, badiiy asar va uning tarkibiy qismlari, adabiy turlar va janrlar, badiiy asar tili, ijodiy uslublar va ijodkor uslubi, adabiy jarayon to‘g‘risida mulohaza yuritilgan.
Mazkur darslik oliy o‘quv yurtlari bakalavriat va magistratura bosqichi talabalariga mo’ljallangan.
В данном учебнике, подготовленном на основе других существующих учебников, пособий, словарей по литературоведению, приводятся сведения об особенностях словесного искусства, составных частях художественного про¬изведения, литературных видах и жанрах, языке художественного произведе¬ния, творческих методах и авторском стиле, литературных процессах и пр.
Учебник предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры высших учебных заведений.
In this textbook, prepared on the basis of other existing textbooks, manuals, dictionaries on literary criticism, information is given on the features of verbal art, the constituent parts of the work of art, literary views and genres, the language of the work of art, creative methods and author’s style, literary processes.
The textbook is intended for bachelor and master students of higher educational institutions.

ISBN 978-9943-5151-1-6

Обновлено 26.11.2019 12:25

Просмотров: 605

О библиотеке

Самаркандская областная библиотека была открыта в декабре 1911 года. Одним из организаторов библиотеки стал известный краевед и археолог В. Л. Вяткин. Подробнее...

Режим работы

Библиотека работает по будням с 09:00 до 18:00, в субботу с 09:00 до 17:00. Воскресенье — выходной.
Последняя пятница каждого месяца — санитарный день.

Контакты

140129, г. Самарканд, Университетский бульвар, 21

Тел.: (8366) 2398360, 2398163

Факс: 2398163

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.  

Web: www.libsamarkand.uz 

Copyright © 2015-2019 Самаркандский областной информационно-библиотечный центр им. А.С.Пушкина